TPHCM triển khai và tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

17:00, 20/03/2014

(HCM CityWeb) - Sáng ngày 18-3-2014, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị triển công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự Hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND Thành phố, các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận-huyện; công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của tất cả các Sở, ngành, UBND quận-huyện.

 

Tập huấn kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp

 

Phát biểu tại Hội nghị, bà Ung Thị Xuân Hương, Giám đốc Sở Tư pháp khái quát những kết quả đạt được và một số khó khăn, hạn chế của công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013; triển khai các nội dung công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014. Theo Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của Chủ tịch UBND Thành phố); trong năm nay, bên cạnh việc tiếp tục kiện toàn hệ thống cán bộ, công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính; sửa đổi, hoàn thiện các văn bản QPPL do UBND Thành phố ban hành liên quan đến công tác KSTTHC thì các Sở-Ngành, quận-huyện sẽ tiến hành rà soát 08 nhóm thủ tục hành chính trọng tâm, đồng thời nghiên cứu thực hiện kết hợp, liên thông trong giải quyết đối với 09 nhóm thủ tục hành chính. Công tác kiểm tra hoạt động KSTTHC cũng được tăng cường trong năm 2014, trong đó chú trọng kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Theo Quyết định số 1158/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn Thành phố, dự kiến 23 đơn vị là đối tượng kiểm tra, khảo sát.
Tại hội nghị, Trưởng phòng KSTTHC-Sở Tư pháp đã phổ biến, quán triệt những điểm mới của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện thủ tục hành chính.
Ngày 19, 20 và 21-3-2014, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính với 5 chuyên đề cho đối tượng là các công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành Thành phố; Ủy ban nhân dân quận-huyện.
 
Sở Tư pháp